wtorek, 19 sierpnia 2014

Пси, коти і інши звіраки / Psy, koty i inne zwierzakiШукаш правдивой, безварунковой дюбови а не можеш єй найти? А глядалєс в схрониску для звірят? 
Кожного дня сотки вишмарених звіраків чекают на когоси хто іх пригорне, дуже з них юж старих і схоруваних, але не тратят надійі же дахто посвятит ім кус уваги. 
***
Szukasz prawdziwej, bezwarunkowej miłości i nie możesz jej znaleźć? A szukałeś w schronisku dla zwierząt?
Każdego dni setki wyrzuconych zwierzaków czekają na kogoś, kto je przygarnie, wiele z nich już starych i schorowanych, ale nie tracą nadziei na to, że ktoś poświęci im trochę uwagi.Увага порадник для дівчат!
***
Uwaga poradnik dla dziewczyn!

Длячого пес є ліпший од хлопа:
- чулас повіджиня "вірний як пес"? Но власні! Кінец пилнуваня ци твій любий не обзерат ся за іншима бабами. Пес буде твій і нікого веце!
- пес мобілізує до штоденних спацерів, а кілограми спадают сами
- зіст вшитко што му наложиш до миски -найвекшу паціариґу зіст зо смаком і іщи подякує
- в сумних хвилях все приде тя потішити і полизати по стопах :)
***
Dlaczego pies jest lepszy od chłopca:
- słyszałaś powiedzenie "wierny jak pies"? No właśnie! Koniec pilnowania, czy twój luby nie ogląda się za innymi kobietami, pies będzie twój i tylko twój!
- pies mobilizuje do codziennych spacerów, a kilogramy spadają same!
-zje wszystko co mu nałożysz do miski. Największą paciarygę zje ze smakiem i jeszcze podziękuje!
- w smutnych chwilach zawsze przyjdzie cię pocieszyć i polizać po stopach
:)
Длячого кіт є ліпший од хлопа?
- буде ся до тебе ласил не лем коли буде дашто хтів
- в холодни вечери все можна ся до ніого притулити албо скористати з піого як з пари шкарпеток (мій кіт барс любит лігати си на стопах)
- мручиня кота ділат реляксуячо
- можна си в його товаристві полежати без обав же загнат тя до роботи!
***
Dlaczego kot jest lepszy od chłopca:
- będzie się do ciebie łasił nie tylko gdy będzie czegoś chciał
-w chłodne wieczory zawsze można się do niego przytulić, albo skorzystać z niego jak z pary skarpetek (mój kot bardzo lubi leżeć na stopach)
-mruczenie kota działa relaksująco
-można sobie w jego towarzystwie poleżeć bez obaw, że cię zagna do roboty!


Увага порадник для хлопців!
***
Uwaga poradnik dla chłopców!

Длачого пес є ліпший од баби:
- кінец з візитами у юбільерів і в квяціарнях, старчит му кіст за пару ґроши і юж буде щасливий!
- не нарікат же розмітуєш лахи по підлозі, ани же за мало зарабляш
- все чекат на тебе з усміхом і піднесеним гвостом, нигда з валком або інчом авантуром
- на спацері з псом латвіше підорвати дівчата, котри з регули розчуляют ся над звіраками :)
***
Dlaczego pies jest lepszy od dziewczyny:
-koniec z wizytami u jubilerów i w kwiaciarniach, starczy mu kość za parę groszy i już będzie szczęśliwy!
-nie narzeka że rozrzucasz ubrania na podłodze, ani że za mało zarabiasz
-zawsze czeka na ciebie z uśmiechem i podniesionym ogonem, nigdy z wałkiem albo inną awanturą
-na spacerze z psem łatwiej poderwać dziewczęta, które z reguły rozczulają się na widok psa


Длячого кіт є ліпший од баби:
- не потрібує сідіти годину в тоалеті жеби добрі виглядати
- о увагу допоминат ся простим словом "мяу" а не фохами
- не перешкаджат му же не вмієш варити і купуєш му пушки з супермаркету
- є забавни і можеш ся з ніого сміяти до розпуку а он ся не образит!
***
Dlaczego kot jest lepszy od dziewczyny:
- nie musi siedzieć godzinę w toalecie żeby dobrze wyglądać
-o uwagę dopomina się prostym "miau" a nie fochami
-nie przeszkadza mu że nie umiesz gotować i kupujesz mu puszkę z supermarketu
-jest zabawny i możesz się z niego śmiać do rozpuku, a on się nie obrazi!Памятай же нерасови звіраки кохають так само, а може навіт кус веце як расови з родоводом. Додатковим плюсом адоптуваня пупіля зо схрониска є то, же відомо які має характер і можна го допасувати до свого :) 
***
Pamiętaj, że nierasowe zwierzaki kochają tak samo, a może nawet troszkę więcej niż te z rodowodem. Dodatkowym plusem adopcji pupila ze schroniska jest to, że wiadomo już jaki ma charakter i można go dopasować do swojego :)

При нагоді припоминаме о акцйі гляданя хижи для Чеслава!
***
Przy okazji przypominamy o akcji szukania domu dla Czesława!

https://www.facebook.com/events/1517318471837320/

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Ружаний peeling до тіла/Różanyj peeling do tiła

Рожи можут слyжити яко декорація волосів
***
Roży możut służyty jako dekoracja wołosił


...але можут бити тіж стосувани в косметиці яко складник peelingu до тіла. Peeling побуджат кружиня і скора скорше ся реґенерує
***
...ale możut byty tiż stosuwany w kosmetyci jako składnyk peelingu do tiła. Peeling pobudżat krużynia i skora skorsze sia regeneruje. Ружаний peeling до тіла

Склад:
1 шкланка білого цукру
миска платків рyжи
1/2 шкланки оливи
1 лижка плинного медy
3 кроплі аромату ванілйового(опціоналні)
***
Różanyj peeling do tiła

Skład:
1 szklanka biłoho cukru
myska płatkił róży
1/2 szklanky olywy
1 łyżka płynnoho medu
3 kropli aromatu waniliowoho(opcjonalni)


1. Цукор всипуєме до миски, лyчиме з платками рyжи.
***
1. Cukor wsypujeme do mysky, łuczyme z płatkamy róży.
2. Додаєме оливу, мед, аромат (як yживаме) і ціліст делікатні розтераме.
***
2. Dodajeme olywu, med, aromat (jak używame) i cilist delikatni rozterame.
Peeling можна стосувати при каждим купанню!
***
Peeling można stosuwaty pry każdym kupaniu!

sobota, 9 sierpnia 2014

Квашени огірки / Kiszone ogórki


Потріби будут:
- огірки 
- слоіки зо щелнима закрутками
- хрін
- чеснок
- копер
- листя чорной порічки або вишні (опціоналні)
- осолена вода- копята ложка солі грубозернистой на літер води, найліпше приготувати сой завчасу жеби остигла
 ***

Potrzebne będą:
-ogórki
-słoiki ze szczelnymi zakrętkami
-chrzan
-czosnek
-koper
-liście czarnej porzeczki lub wiśni(opcjonalnie)
-osolona woda- czubata łyżka soli gruboziarnistej na litr wody, najlepiej przygotować ją wcześniej, żeby ostygła


1. Обрати і покроіти чеснок і хрін. Вмити копер.
2. Огірки докладні помити, барс тисно поукладати в слоіках.
3. Меже огірки чудом втиснути іщи покроєни хрін, чеснок ( до літрового слоіка старчат по два зубки чеснку і два невеличкі кавалці хріну) а до того іщи лодигу копрю.
4. На верха положити листки вишні або порічки
5. Заляти осоленом водом
6. Закрутити порядні і чекати аж скиснут. Можна іх істи юж од наступного дня- товдил сут малосольни.

Квашени огірки сут нискокальоричним джерелом вітамини Ц!

***
1. Obrać i pokroić czosnek i chrzan. Umyć koper.
2. Ogórki dokładnie umyć i bardzo ciasno ułożyć w słoikach
3. Między ogórki cudem wcisnąć jeszcze czosnek, chrzan (do litrowego słoika wystarczą po dwa kawałki chrzanu i dwa ząbki czosnku) a do tego jeszcze łodygę kopru
4. Na wierzchu ułożyć liście wiśni lub porzeczki
5. Zalać osoloną wodą
6. Zakręcić porządnie i czekać aż skisną. Można jej jeść już od następnego dnia- wtedy są małosolne.

Kiszone ogórki są niskokalorycznym źródłem
 witaminy C!
środa, 6 sierpnia 2014

Што нового на Лемковині? / Co nowego na Łemkowszczyźnie?

В знаній Австралійскій капелі The Broken Needles грє лемко Нестор Романик, а же файні грають то можете сой пустити іх пісню яко тло до далшого читаня поста з нюсами.
***
W znanej australijskiej kapeli The Broken Needles gra łemko- Nestor Romanyk, a że fajnie grają to możecie sobie puścic ich piosenkę jako tło muzyczne do dalszego czytania posta z niusami.

В Бортним вродил ся бычок, котрий виглядат як панда:
***
W Bartnym urodził się byczek, który wygląda jak panda: 

На Ватрі в Ждині зас спіткали ся ріжни поколіня Лемків
***
Na Watrze z Zdyni znowu spotkały się różne pokolenia Łemków

Перед ватром одбил ся райд, з котрого знимки даколи тіж опублікую...
***
Przed Watrą odbył się rajd, z którego zdjęcia też kiedyś opublikujemy...


Медже книжками кухарскима нашлам барс гарну картку почтову
***
Między książkami kucharskimi znalazłam bardzo ładną kartkę pocztową
В котрій нашлам перепис на тісточка од тети Дорки з Гамерики- для того хто його одшифрує в цілости, перевиджена нагорода!
***
W której znajduje się przepis na ciasteczka, od cioci Doroty z Ameryki- dla tego, kto go w całości odszyfruje przewidziana nagroda!

Крім того офіцяльні трває сезон квашиня огірків
*** 
Prócz tego oficjalnie trwa sezon kiszenia ogórków

Знана хижа моди Giambattista Valli в своєй осінніой колекцйі виразні заінспірувала ся нашим постом <Ola la!> і біли креацйі получила з мотивом стокроток.
***
Znany dom mody Giambattista Valli w swojej jesiennej kolekcji wyraźnie zainspirował się naszym postem <Ola la!> i białe kreacje połączył z motywem stokrotek.
А над Маластовом перешла буря, котра од інших різнила ся в сумі лем тим, же удало ся мі зробити знимку перунови.
***
A nad Małastowem przeszła burza, która od innych różniła się tylko tym, że udało mi się zrobic zdjęcie błyskawicy.
niedziela, 3 sierpnia 2014

lemko kitchen


Ци є штоси файнішого од забави в кухні з кузинками? Того рока одвідали нас кузинки з Канади. Перед вами Христя, Оля, Я (Міля) і Марися в єй лемківскій кухні, в котрій рихтує для вас смаковити преписи!
***
Czy jest coś fajniejszego niż zabawa w kuchni z kuzynkami? W tym roku odwiedziły nas kuzynki z Kanady. Przed Wami Christina, Ola, Ja (Mila) i Marysia w jej łemkowskiej kuchni, w której wymyśla dla was smakowite przepisy!

Марися- перфекцийна ґаздиня добрі знат, як важни є свіжи складніки
***
Marysia- perfekcyjna pani domu dobrze wie, jak ważne są świeże składniki


Христя хибаль кус змерзла, бо гріє ся на пецу!
***

Christina chyba zmarzła skoro wygrzewa się na piecu!


Што ліпше зробит на фігуру? Селер ци пероги?
***
Co lepiej wpływa na figurę? Seler czy pierogi?

Оля вперат ся, же нaйліпша на фігуру є кобаса!
***
Ola upiera się, że najlepsza na figurę jest kiełbasa!


Перфекцийна ґаздиня навіт коли розпалят під кухніом, дбат о гарний стрій згідни з актуалними трендами на лемківских вибєґах!
***
Perfekcyjna pani domu, nawet kiedy rozpala piec, dba o ładny strój zgodny z aktualnymi trendami na łemkowskich wybiegach!
 Часом під кінец дня остає лем фю-бздю в голові. На голові як видно тіж.
***
Czasem pod koniec dnia zostaje już tylko fiu-bździu w głowie. Na głowie zresztą też.