sobota, 30 listopada 2013

Кінец листопада / Koniec listopada

Разом з кінціом листопада пришол кінец теплих дні. Панцерни шведер то абсолутни must have! Не мож ся без ніого обійти коли на поли дує морозом. 
***
Razom z kinciom lystopada pryszo kinec tepłych dni. Pancerny szewder to absolutny must have! Ne moż sia bez nioho obijty koly na poly duje morozom.
*** 
Razem z końcem listopada przyszedł kres cipłych dni. Pancerny sweter to teraz absolutny must have! Nie da się bez niego obejść, gdy na zewnątrz wieje mroźny wiatr.

Порядни, тепли козаки нашлам в певниці, а коли іх вичистилам, бабусіа усвідомили ня же то єй стари, правдиви лемківски скірні... 
***
Porjadny, tepły, kozaky naszam w pewnyci, a koly ich wyczystyłam, babusia uświdomyła nia, że to jej stary, prawdywy lemkiwsky skirni...
***
Porządne, ciepłe kozaki znalazłam w piwnicy, a kiedy je wyczyściłam, babcia powiedziała, że to jej stare buty- prawdziwe łemkowskie skirnie


Шведер- робота Бабусі
Спідниця- дісталам од тети 
Скірні- нашлам в певниці
***
Szweder- robota babusi
Spidnycia- distałam od tety
Skirni- naszłam w pewnyci

***
Sweter- dzieło babci
Spódnica- prezent od cioci
Kozaki- znalezione w piwnicy


wtorek, 26 listopada 2013

Заним гпаде сніг / Zanim spadnie śnieg

Погода підповідат нам, же уж ближше до зими як до літа. Єднак не мусит нам то вадити в ношиню легких суконок пригадуючих халки (Бабуся, што правда, попукали мі в голову). В кожним разі треба ся товдил одіти в тепли шкарпети або райстопи і кошелy чи шведрик, котри охоронит рамена пред вітром.
***
Pohoda pidpowidat nam, że uż blyższe do zymy jak do lita. Jednak ne musyt nam to wadyty w noszyniu lehkych sukonok pryhadujuczych halky (Babusia, szto prawda popukaly mi w hołowu). W kożnym razi treba sia towdyl odity w tepły szkarpety abo rajstopy i koszelu czy szwedryk, kotry ochoronyt ramena pred witrom.
***
Pogoda podpowiada nam, że już bliżej nam do zimy niż do lata. Co jednak nie musi nam przeszkadzać w noszeniu lekkich sukienek przypominających halki (Babcia, co prawda, popukała mi do głowy). W każdym razie niezbędne są wówczas ciepłe skarpety lub rajstopy i koszula albo sweterek chroniące ramiona przed wiatrem. 


Хотящи одсвіжити гардеробу, пропоную заміст закупів перегланути темни кути шафи. Останіо греблучи в гардеробі, нашлам собі стари скіряни паски ґарнітурови тата, закурени офіцерки бабусі і кілька старих суконок мами. Єднy з них мам на знимці :)
***
Chotjaszczy odświżyty harderobu, propnuju zamist zakupił perehlanuty temny kuty szafy. Ostanio hrebluczy w harderobi, naszłam sobi stary skirjany pasky garniturowy tata, zakureny oficerky babusi i kilka starych sukonok mamy. Jednu z nych mam na znymci :)
***
Chcąc odświeżyć garderobę, proponuję zamiast zakupów przeczesać ciemne zakamarki szaf. Ostatnio grzebiąc w garderobie przywłaszczyłam sobie stare skórzane paski garniturowe taty, zakurzone oficerki babci i kilka starych sukienek mamy. Jedną z nich jest ta na zdjęciach :)

Суконка- по Мамі
Закольанівки- GATE в Бардейові
Кошела- вкрадена сестрі
Коралі- мам од завжди
Черевики- позичени од Юлки з Мокрого
***
Sukonka- po Mami
Zakolaniwky- GATE w Bardejovi
Koszela- wkradena sestri
Korali- mam od zawżdy
Czerewyky- pozyczeny od Julky z Mokroho
***
 Sukienka- po Mamie
Zakolanówki- GATE w Bardejovie
Koszula- ukradziona siostrze
Koraliki- mam od zawsze
Buty- pożyczone od Julki z Mokrego

Внесок з того такий, же не теба мати міха грайцаріл ани золотой карти кредитовой, жеби вигладати дос байка :D
***
Wnesok z toho takyj, że ne treba maty micha hrajcarił any zołotoj karty kredytowoj, żeby wyhladaty dos bajka :D
***
Wniosek z tego taki, że nie trzeba mieć worka pieniędzy ani złotej karty kredytowej, żeby wyglądać całkiem do rzeczy :D

piątek, 22 listopada 2013

Сніданя на добрий ден! / Śniadanie na dobry dzień!

Грейпфрут на тепло / Grejpfrut na ciepło


Потрібни будут: 

 • Грейпфрут
 • 2 лижочки бронзового цукру
 • Піл лижочки цинамону
 • Піл лижочки ґалки мушкатоловой
 • Лікіер (тепер ужилам кокосового, але з амаретто тіж добрі смакує)
***
Potribny budut:

 • Hrejpfrut
 • 2 lyżoczky bronzowoho cukru
 • Pił łyżoczky cynamonu
 • Pił łyżoczky gałky muszkatołowoj
 • Likier (teper użyłam kokosowoho, ale z amaretto tiż dobri smakuje)
***

Potrzebne będą:

 • Grejpfrut
 • 2 łyżeczki brązowego cukru
 • Pół łyżeczki cynamonu
 • Pół łyżeczki gałki muszkatołowej
 • Likier (użyłam kokosowego, ale z amaretto też dobrze smakuje)


Грейпфрута перекраваме на піл а од споду одтинаме кус шкірки, жеби овоч ся не колебал.
***
Hrejpfruta perekrawame na pił a od spodu odtyname kus szkirky, żeby owocz sia ne kolebał.
***
Grejpfruta przecinamy na pół a od spodu odcinamy trochę skórki, żeby ustabilizować owoc.


Малим острим ножом деликатні натинаме грейпфрута вздолж блонок. Одліваме надмір соку.
***
Małym ostrym nożom delykatni natyname hrejpfruta wzdołż błonok. Odliwame nadmir soku.
***
Małym ostrym nożem dalikatnie nacinamy grejpfruta wzdłuż błonek. Odlewamy nadmiar soku.


В малій філіжанці мішаме цукор і приправи. До кожной половинки грейпфрута вліваме по ложці лікіеру. Посипуєме мішанком цукру і приправ.
Запекаме- я ужилам опцйі ґріла в мікрофалі і по 5 хвилинах грейпфрут бул готовий. Можна тіж запечи в пецу- в температурі 180 стопни през ок. 15 хвилин.
***
W małij filiżanci miszame cukor i pryprawy. Do kożnoj połowynly hrejpfruta wliwame po łożci likieru. Posypujeme miszankom cukru i prypraw.
Zapekame- ja użyłam opcji grila w mikrofali i po 5 chwylynach hrejprfut był hotowyj. Można tiż zapeczy w pecu- w temperaturi 180 stopny prez ok. 15 chwylyn.
***
W małej filiżance mieszamy cukier i przyprawy. Do każdej połówki grejpfruta wlewamy po łyżce likieru. Posypujemy mieszanką cukru i przypraw.
Zapiekamy- ja użyłam opcji grila w mikrofali i był gotowy w 5 minut, ale można też zapiec go w piekarniku, w 180 stopniach przez ok 15 minut.


Смачного! 

Smacznoho!

Smacznego!


środa, 20 listopada 2013

Мода вечерова / Moda wieczorowa


 
За вигладом шара осін, што заповідат горячий, імпрезовий окрес. Пред нами балі андрійкови, остаткови, а потім сильвестри, маланки, стоднівки, імпрези карнавалови... Треба зачати шикувати оригінални креацйі, котри не позволат нам згинути в тлумі. Як іщи не мате думки в што ся одіти, маме надію, же поможе вам наш переглад моди вечеровой :)
***

Za wyhladom szara osin, szto zapowidat horiaczyj okres. Pred namy bali andrijkowy, ostatkowy, a potim sylwestry, małanky, stodniwky, imprezy karnawałowy... Treba zaczaty szykuwaty orhinalny kreacji, kotry ne pozwolat nam zhynuty w tłumi. Jak iszczy ne mate dumky w szto sia odity, mame nadiju, że pomoże wam nasz perehlad mody weczerowoj :)
***
Za oknem szara jesień, co zapowiada gorący imprezowy okres. Bale andrzejkowe, ostatkowe, a potem sylwestry, małanki, studniówki, imprezy karnawałowe... Trzeba zatem zacząć planować niezapomnianą kreację! Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, mamy nadzieję że zainspiruje Was nasz mały przegląd mody wieczorowej :)  

Балови зачески приздоблени квітями і дорогима каменями / Fryzury balowe zdobione kwiatami i klejnotami 

Пропозицйі костюміл маскарадових навязуючих до комедя дель'арте, ок. 1900 рік. / Propozycje kostiumów maskaradowych nawiązujących do komedia dell'arte. Ok. 1900 roku.
Костюми прикликуючи клімат венецкого карнавалу. / Kostiumy odwołujące się do klimatu weneckiego karnawału

Вшитким відомо, же балі і банкети били (і далі сут) дла дівчат оказийом до строіня ся. Кожна хоче вигладати винятково, як найоргіналніше. Давнінше мода нашмаряла загални виглад сукні, єй крій, долгіст, спосіб в який моделує тіло, а до вибору оставлала колір, матеріал і додатки. Гнеска можеме виберати во вшитких фасонах суконок, а навіт (давніше не до подуманя) сподні!
***
Wszytkym widomo, że bali i bankety byly (i dali sut) dla diwczat okazyjom do stroinia sia. Kożna chocze wyhladaty wyniatkowo, jak najorhinalnisze. Dawnisze moda naszmariała zahalny wyhlad sukni, jej krij, dołhist, sposib w jakyj modeluje tiło, a do wyboru ostawlała kolir, material, i dodatky. Hneska możeme wyberaty wo wszytkych fasonach sukonok, a nawit (dawnisze ne do podumania) spodni!
***
Powszechnie wiadomo, że wszelkie bale i bankiety były (i nadal są) dla kobiet okazją do strojenia się ponad wszelką miarę. Każda z nas chce wyglądać wyjątkowo, jak najoryginalniej. O ile dawniej moda narzucała ogólny wygląd sukni, jej krój, długość, sposób w jaki modeluje sylwetkę, a do wyboru zostawiała głównie kolor, materiał i dodatki, o tyle dziś możemy przebierać we wszystkich możliwych krojach sukienek, a nawet (co dawniej byłoby nie do pomyślenia) spodni!

Роки тридцяти ХХ століття. / Lata trzydzieste XX w.

Сукні вечерови і візитови з окресу ІІ світовой війни. / Suknie wieczorowe i wizytowe z okresu II wojny światowej

Сукні балови 1957 р. / Suknie balowe 1957 r.
Сукні коктаільови 1957 р. / Suknie koktailowe 1957r.

Револуційні "мали чорни" 1960 р. / Rewolucyjne "małe czarne" 1960 r.

Сукні вечерови 1966 р. / Suknie wieczorowe 1966 r.


Хтілабим іщи вернути на хвилку до ХІХ століття, коли строі балови часто інспірували ся строями лудовими, або видуманима, магічнима особами як нп. "Дух Лісу".
***
Chtiłabym iszczy wernuty do XIX stolittja, koly stroi balowy czasto inspiruwaly sia strojamy ludowymy, abo wydumanyma, mahicznyma osobamy jak np. "Duch Lisu".
***
Chciałabym jednak wrócić jeszcze na chwilę do XIX wieku, kiedy stroje balowe nadzwyczaj często inspirowane były strojami ludowymi, lub postaciami fikcyjnymi jak pokazany niżej "Duch Lasu".


Костюм пт. "Хлопка зо Сльонська" / Kostium pt. "Chłopka ze Śląska"

"Циганочка" костюм з опери Трубадур Вердіеґо. / "Cyganeczka" kostium z opery Trubadur Verdiego

Баба в строю Циганки, 1880 р. / Kobieta w stroju Cyganki, 1880 r.

Костюм "Дух Лісу" / Kostium "Duch Lasu"Кожний стрій людовий міг зістати креацйом карнаваловом. На балах у Львові найвеце популярні били товдил строі краківски і гусулски.
***
Kożnyj strij ludowyj mih zistaty kreacjom karnawałowom. Na balach u Lwowi najwece popularni byly towdyl stroi krakiwsky i huculsky.
***
Każdy strój ludowy mógł się stać strojem karnawałowym. Na balach we Lwowie największą popularnością cieszyły się stroje krakowskie i huculskie. 

Пара в строях інспіруваних краківскима. / Para w strojach inspirowanych krakowskimi

Дама в строю гуцульским / Dama w stroju huculskim

Лвовянка в строю гуцульским / Lwowianka w stroju huculskim

Дівча перебране за молодицю зо села/ Kobieta przebrana za wiejską pannę młodą
piątek, 15 listopada 2013

Зупа мексиканска/ Zupa meksykańska

Склад:
30 деко мяса меленого
паприка
пушка кукуридзи
пушка помідорів
пушка червеной фізолі
250 мл пассати помідоровой
сир жобтий 
цебуля
чеснок
сіль і попер


1. Смажиме цебулу, додаєме м'ясо, чеснок і приправи.
2. До горнця даєме м'ясо, помідори, фізолу, кукуридзу і покроєну в костку паприку. Заліваме пассатом і коли зупа єст за густа то доліваме воду. 
3. Додаєме приправи і вариме през ок. 15 минут.Składniki:
30 dag mięsa mielonego
papryka
puszka kukurydzy
puszka pomidorów
puszka czerwonej fasoli
250 ml passaty pomidorowej
ser żólty
czosnek
cebula
sól, pieprz1. Smażymy cebulę, dodajemy mięso, przyprawy i czosnek.
2. Do garnka dajemy usmażone mięso, pomidory, fasolę, kukurydzę i pokrojoną w kostkę paprykę. Zalewamy passatą i jeżeli zupa jest za gęsta to dolewamy wody. 
3. Dodajemy przyprawy i gotujemy przez ok. 15 minut. 


Дорога / Droga

Екіпа "Мейк Лайф Лемко" власні іхат на Ярмарок до Ґданьска. Знаючи богату гісторю того міста задбалисме о одповідні строі. Передставламе вам колекцию "Осінь Середніовічя"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśni ichat na Jarmarok do Gdańska. Znajuczy bohatu historju toho mista zadbalysme o odpowidni stroi. Peredstawlame wam kolekcyju "Osin Seredniowiczja"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśnie jest w drodze na Ukraiński Jarmark Młodzieżowy do Gdańska. Znając bogatą historię tego miasta, zadbałyśmy o odpowiednie stroje. Przedstawiamy kolekcję "Jesień Średniowiecza"!


З рідной Лемковини далека дорога над Велку Воду, за то не марнуєме часу і гладаме інспіраций на нови стилізацйі.
***
Z ridnoj Lemkowyny daleka doroha nad Welku Wodu, za to ne marnujeme czasu i hladame inspiracyj na nowy stylizacji.
***
Z rodzinnej Łemkowszczyzny daleka droga nad morze, dlatego nie marnujemy czasu i szukamy inspiracji na nowe stylizacje.

А як дакотру з нас змучит дорога, то все може ся сховати в спалний міх по бандурах!
***
A jak dakotru z nas zmuczyt doroha, to wse może sia schowaty w spalnyj mich po bandurach!
***
Gdy którąś z nas zmęczy droga, zawsze może się schować w śpiwór z worka na ziemniaki!


poniedziałek, 11 listopada 2013

Ґаз-дівка czyli kobieta pracująca :)Правдива Лемкиня не боіт ся ниякой роботи!  Все з усміхом на гамбі пакує мериндю в мішки і гнає што сил в ногах на поле...
***
Prawdywa Lemkynia ne boit sia nyjakoj roboty! Wse z usmichom na hambi pakuje meryndju w miszky i hnaje szto sył w nohach na pole...
***

Prawdziwa Łemkynia nie boi się żadnej pracy! Zawsze z uśmiechem na twarzy pakuje jedzenie na drogę i gna co sił w nogach na pole...

     Навіт при тяжкій роботі, товаришит єй добрий гумор і ненаганний стрій!  
***
Nawit pry tjażkij roboti, towaryszyt jej dobryj humor i nenahannyj strij!
***
Nawet w ciężkiej pracy towarzyszy jej dobry humor i nienaganny strój!
Кабат в квіти то класик, котрий справдит ся в кожній ситуаці, так як і вязані черевички. Теплий шведрик в медовим колорі гарні компонує ся з взором на кабаті, а тебетівка на голові хоронит пред вітром і надає цілости незобовязуючий характер.
***
Kabat w kwity to klasyk, kotryj sprawdyt sia w kożnij sytuacji, tak jak i wjazani czerewyczky. Tepłyj szwedryk w medowym kolori harni komponuje sia z wzorom na kabati, a tebetiłka na hołowi choronyt pred witrom i nadaje ciłosty nezobowjazujuczyj charakter.
***
Spódnica w kwiaty to klasyk, który sprawdzi się w każdej sytuacji, tak jak wiązane buty. Ciepły sweterek w miodowym kolorze ładnie komponuje się z wzorem na spódnicy, a chusta na głowie chroni od wiatru i nadaje całości niezobowiązujący charakter. 


Рекламібки надаючи ся до віелокротнохо ужитку, вписуют ся в еко-тренди!
***
Reklamiłky nadajuczy sia do wielokrotnoho użytku, wpysujut sia w eko-trendy!
***
Reklamówki wielokrotnego użytku idealnie wpisują się w eko-trendy!sobota, 9 listopada 2013

Скоре кісто з овочами / Szybkie ciasto z owocami

На кісто потреба: / Na kisto potreba:

 •  25 деко муки / deko muky
 •  15 деко цукру / deko cukru
 •  7 деко масла / deko masła
 •  1 яйце / jajce
 •  шклянка молока / szklanka mołoka
 •  пласка ложка порошку до печиня / plaska łożka proszku do peczynia
 •  цукор ванілйовий / cukor waniliowyj
 •  овочи (я акуратні малам під руком яблка) / owoczy (ja akuratni małam pid rukom jabłka)
 •  платки вівсяни / płatky wiwsiany

***

Na ciasto potrzeba:

 • 25 dag mąki
 • 15 dag cukru
 • 7 dag masła
 • 1 jajko
 • szklanka mleka
 • płaska łyżka proszku do pieczenia
 • cukier waniliowy
 • owoce (ja akurat miałam pad ręką jabłka)
 • płatki owsiane

                           
На початку обераме і кроіме овочи на паски (хибал, же вшмаряте дашто дрібне, як яфири або бакаліі). Рихтуєме тіж бляшку- смаруєме олійом і обмітуєме тертом булком. Наставляме пєкарник на 180 стопни Целцюша, жеби ся нагріл.

Масло кроіме на меньши кавалці, повинно бити мягкє, як є за тверде, можна кус стопити в мікрофалі. Дошмаряме цукор, яйце, половину молока і цукор ванілцовий, вшитко міксуєме.
***

Na poczatku oberame i kroime owoczy na pasky (chybal, że wszmariame daszto dribne, jak jafyry abo bakalii). Rychtujeme tiż blaszku- smarujeme olijom i obmitujeme tertom bułkom. Nastawlame piekarnyk na 180 stopni Celcjusza, żeby sia nahrił.

Masło kroime na menszy kawalci, noowynno byty mjahkie, jak je za twerde, można kus stopyty w mikrofali. Doszmariame cukor, jajce, połowynu mołoka i cukor waniliowyj, wszytko miksujeme.
***

Na początku obieramy i kroimy owoce na paski (chyba, że chcemy wrzucić coś drobnego, jak jagody albo bakalie). Przygotowujemy też blaszkę- smarując olejem i posypując bułką tartą. Nastawiamy piekarnik na 180 st. Celcjusza, żeby się nagrzał.

Masło kroimy na mniejsze kawałki, powinno być miękkie, jeśli jest za twarde, można je troszkę podtopić w mikrofali. Dorzucamy cukier, jajko, połowę szklanki mleka i cukier waniliowy, wszystko miksujemy.
                                
Досипуєме муки вимішаной з порошком до печиня і доліваме решту молока. Зас міксуєме, жеби зробила ся гладка маса. Кісто виліваме на пририхтувану блаху і укладаме на ним овочи. Посипуєме платками вівсянима і вшмаряме до нагрітого пеца. Печеме ок. 30 хвилин.
***

Dosypujeme muky wymiszanoj z poroszkom do peczynia i daliwame resztu mołoka. Zas miksujeme, żeby zrobyła sią hładka masa. Kisto wyliwame na pryrychtuwanu blachu i układame na nym owoczy. Posypujeme płatkamy wiwsianyma i wszmariame do nahritoho peca. Peczeme ok. 30 chwylyn.
***

Dosypujemy mąki wymieszanej z proszkiem do pieczenia i dolewamy resztę mleka. Znów miksujemy, aż ciasto będzie mieć gładką konsystencję. Gotowe ciasto wylewamy na blachę i układamy na nim owoce. Posypujemy płatkami owsianymi i wrzucamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy ok. 30 min. 

           

Смачного! / Smacznoho! / Smacznego!
środa, 6 listopada 2013

Закупи! / Zakupy!

                           

Хтілиби сте взбогатити свою гардеробу (і не лем) в лемківски акценти?
Приходиме Вам з помочом і заміщаме пару цікавих лінків до інернетових склепів :)
***
Chtilyby ste wzbohatyty swoju garderobu ( i ne lem) w lemkiwsky akcenty?
Prychodyme Wam z pomoczom i zamiszczame paru cikawych linkił do internetowych sklepił :)
***
Chcielibyście wzbogacić swoją garderobę (i nie tylko) w łemkowskie akcenty?
Przychodzimy Wam z pomocą i wrzucamy kilka ciekawych linków do internetowych sklepów :)

Біжутеря / Biżuteria

Правдива лемкиня не може ся обійти без коралі!
***
Prawdywa lemkynia ne może sia obijty bez korali!
***
Prawdziwa łemkynia nie może się obyć bez korali!

http://allegro.pl/korale-goralskie-folk-drewniane-ludowe-handmade-i3662554817.html
http://allegro.pl/etno-folk-korale-naszyjniki-bransoletki-i3613000467.html
http://www.beskidartdeco.pl/sklep/pl/p/Kolczyki-frywolitkowe-z-kolorowymi-koralikami-6-MJ/461
Торби, торебки, черевички, керпці, а передо вшитким- ТЕБЕТІВКИ!
***
Torby, torebky, czerewyczky, kerpci, a peredo wszytkym- TEBETIŁKY!
***
Torby, torebki, trzewiczki, kierpce, a przede wszystkim- LUDOWE CHUSTY!http://allegro.pl/kierpce-skorzane-rozmiar-43-i3665887214.html
http://www.akcesdance.pl/ludowe/view.php?m=1
http://allegro.pl/chusta-ludowa-lowicka-goralska-folk-apaszka-szal-i3659810066.html
http://allegro.pl/ludowa-chusta-goralska-apaszka-chustka-folk-11kol-i3662554882.html
http://allegro.pl/duza-chusta-goralska-apaszka-chustka-folk-ludowa-i3662554901.html
http://naludowo.pl/dodatki-i-odziez/torebki/750-torebka-folklor-333.html

Дошмарям тіж ґорсет, котрий можна сой вишити, як ся нам лем подабат!
***
Doszmariam tiż gorset, kotryj można soj wyszyty, jak cia nam lem podabat!
***
Dorzucam też gorset, który można sobie wyszyć, jak tylko nam się podoba!
Для лубителів літератури
***
Dla lubytelił literetury
***
Dla miłośników literetury

Як мате даки своі пропозиціі, што іщи повинно ся гел найти, дайте нам знати!
***

Jak mate daky swoi propozycji, szto iszczy powynno sia heł najty, dajte nam znaty!
***
Jeśli macie jakieś swoje propozycje, co jeszcze powinno się tu znaleźć, dajcie nam znać!